Zdravstveno stanje šuma u Crnoj Gori u prethodnoj godini nije bilo na zadovoljavajućem nivou, međutim vitalnost, dugoročna stabilnost i otpornost šuma nijesu ugroženi, zaključak je izvještaja područnih jedinica Uprave za šume i podataka o praćenju zdravstvenog stanja šuma u Crnoj Gori prema programu ICP (Međunarodni kooperacioni program za praćenje stanja šuma Evrope), a koji je juče razmatran i usvojen na sjednici Vlade Crne Gore.

kako ističu u saopštenju Uprave za šume, na osnovu podataka sa terena, može se konstatovati da postoje dva značajna problema koji uslovljavaju hitnu reakciju nadležnih službi, korisnika šuma u državnoj svojini i vlasnika privatnih šuma, a odnose se na pojavu sušenja šuma na prostoru opštine Pljevlja, kao i na činjenicu da postoji značajan dio opožarenih šumskih površina na kojima nijesu sprovedene mjere sanacije do kraja.

“Iz tih razloga, neophodno je podrediti redovne mjere na gazdovanju šumama u područnoj jedinici Pljevlja sprovođenju sanitarnih mjera, koje su u prethodnom periodu izostajale, a koje će unaprijediti zdravstveno stanje šuma, posebno na bivšem koncesionom području ‘Vektre Jakić’ Pljevlja. Takođe, kroz sanacione mjere u šumama degradiranim šumskim požarima od 2012. godini do 2020. godine nije uklonjena značajna količina opožarene drvne mase. Procjenjuje se da se oko 20% šumskih sastojina u Crnoj Gori nalazi u raznim fazama degradacije, pa je prioritetan zadatak eliminisanje ključnih uzročnika degradacije”, navode u Upravi za šume.

U Izvještaju je analiziran i udio površine pod šumom zahvaćene požarima u Crnoj Gori u 2020. godini, koji iznosi 0,64 %. Za zemlje Sredozemlja, u koje spada i Crna Gora, smatra se da je procenat opožarene površine od 1% do 1,5% u odnosu na ukupnu površinu pod šumama, u granicama normale.

Kada je riječ o bespravnim sječama i drugim bespravnim aktivnostima u šumarstvu, u 2020. godini povećan je broj podnesenih krivičnih prijava protiv počinilaca bespravnih radnji u određenim područnim jedinicama, dok je obim evidentiranih i procesuiranih bespravnih sječa i drugih aktivnosti niži u odnosu na 2019. godinu. U narednom periodu uložiće se dodatni napori kako bi se ovakvo stanje što više popravilo i kontrolisalo.

“S obzirom da je Crna Gora deklarisana kao ekološka država, koja se po šumovitosti nalazi u vrhu evropskih zemalja, naše prirodno bogastvo šuma predstavlja najveći oslonac u borbi protiv klimatskih promjena i šume predstavljaju našu najbolju liniju odbrane protiv niza ekstremnih pojava, zbog čega su neophodni dodatni napori svih nas kako bismo poboljšali zdravstveno stanje naših šuma. Šume stvaraju povoljnu mikroklimu, održavaju stabilnost vodnih tokova i spriječavaju pojave poplava, klizišta, mrazišta i nastanak jakih vetrova, tako da čuvajući šume čuvamo naše zdravlje i našu budućnost”, zaključuju u saopštenju Uprave za šume.