Ministarska konferencija je zbog pandemije virusa COVID 19 održana u online formatu 14. i 15. aprila 2021. godine, na 30. godišnjicu od održavanja Prve Ministarske konferencije u Evropi.

Ključna dostignuća Ministarske konferencije su usvojena, jedna Ministarska Rezolucija „Adaptacija evropskih šuma na klimatske promjene“ i Ministarska Deklaracija „Budućnost koju želimo: Šume kakve su nam potrebne“. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović potpisnik je dva navedena dokumenta, koji se smatraju važnim kako za budućnost šuma u Evropi tako i za zadovoljenje potreba društva iskazanih u Agendi održivog razvoja 2030, Pariškom Sporazumu i EU Zelenom Dogovoru.

Ministarskom rezolucijom zemlje potpisnice su se obavezale da će predano raditi na sledećim poljima: jačanju nacionalnih kapaciteta za primjenu mjera adaptacije šuma na klimatske promjene, ulaganju u istraživanja na zaštiti genetskog diverziteta šuma uključujući testiranje prilagodljivosti vrsta drveća na buduće životne uslove; unaprjeđenju međunarodne saradnje u cilju primjene dobrih praksi i razvoja na naučenim lekcijama, pogotovo na polju obnavljanja i rehabilitacije degradiranih šuma; kao i povezivanju nacionalnih i međunarodnih aktivnosti koje se tiču definisanja Evropskog mehanizma znanja o rizicima po šume u Evropi.

Ministarskom deklaracijom zemlje potpisnice su dogovorile Viziju evropskih šuma do 2030. godine koja je usmjerena na održivo gazdovanje šumama sa ciljem da bi evropske šume bile otporne, zdrave, produktivne, multifukcionalne i da pružaju ekonomske, socijalne, ekološke i kulturalne benefite kako za sadašnje tako i za buduće generacije. Dogovoreno je zadržavanje i dalja afirmacija ciljeva za evropske šume koji su definisani na Šestoj Ministarskoj konferenciji u Oslu 2011. godine, kojima su se evropske države obavezale za izradu nacionalnih šumarskih programa koji će biti usklađeni sa Vizijom evropskih šuma do 2030. godine. Usaglašene su i buduće aktivnosti na nivou zemalja potpisnica, gdje je naglasak stavljen na pojačani monitoring šuma i napredak u nauci i istraživanju u šumarstvu.

Na taj način Crna Gora je pokazala odgovoran odnos prema svojim obavezama iz EU agende koje se odnose na upravljanje šumskim resursima i jasno opredjeljenje da ciljeve gazdovanje našim šumama u što većoj mjeri uskladimo sa evropskom vizijom razvoja šuma, jer su na kraju i jedne i druge naše zajedničko bogatstvo.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vjeruje da će rezultati Ministarske konferencije uticati na dalje jačanje svjesti o važnosti šuma i šumarstva kod nas u Crnoj Gori i predstavljati prekretnicu u efikasnijem sprovođenju obaveza koje smo preuzeli na ovoj i prethodnim Ministarskim konferencijama.